Критерії оцінювання навчальних досягнень з української мови та літератури

Оцінювання проєктів

В «Українському педагогічному словнику» подано визначення, згідно з яким метод проєктів є організацією навчання, «за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань – проєктів». Але будь – яке визначення буде неповним щодо сутнісних ознак методу. Якщо доповнити його думками науковців і педагогів – практиків, то утвориться така номенклатура сутнісних ознак методу проєктів:

– самостійна діяльність учнів (індивідуальна, парна або групова) , яку вони виконують упродовж визначеного відрізка часу;
– розв’язання проблеми, яка передбачає використання різноманітних методів, засобів навчання, інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчості;
– використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів прийомів, засобів;
– не пасивне, а активне сприйняття «навчання через дію»;
– зміщення акцентів з формального запам’ятовування на активне мислення;
– планування доцільної (цілеспрямованої) діяльності у зв’язку з вирішенням якого-небудь навчального шкільного завдання в реальних життєвих обставинах;
– розвиток пізнавальних, творчих навичок та умінь, що потребують самостійного конструювання знань та орієнтації в інформаційному просторі;
– практика особистісно орієнтованого навчання, що враховує в процесі навчання конкретного учня, його вільний вибір та особисті інтереси;
– не інтеграція фактичних знань, а застосування знань і набуття нових, часом шляхом самоосвіти;
– не тільки набуття учнями нових знань, а й освоєння способів діяльності;
– обов’язкова презентація отриманих результатів.
– творчості;
– колективної діяльності .

Враховуючи сутнісні ознаки методу, нами розроблено критерії оцінювання проєктів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТІВ

1) значущість та актуальність висунутих проблем, їх адекватність тематиці, що вивчається;
2) коректність використання методів дослідження та методів обробки отриманих результатів;
3)активність кожного з учасників проекту у відповідності з його потенційними індивідуальними можливостями;
4) колективний характер рішень, що приймаються;
5) характер спілкування та взаємодопомоги, взаємодоповнюваність учасників проекту;
6) необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших областей;
7) доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої висновки;
8) естетика оформлення результатів проведеної роботи;
9) уміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність та аргументованість відповідей кожного з членів групи;
10) міра самостійності виконання роботи;
11) ступінь вияву творчих здібностей;
12) ступінь вияву особистого ставлення до змісту висловлювання.

Додатково варто визначити критерії оцінювання щодо представлення проєкту, адже це важливий етап роботи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОЄКТУ

1) якість доповіді;
2) аргументованість, переконливість, упевненість доповідача;
3) обсяг і глибина знань із теми;
4) загальна ерудиція;
5) культура мовлення;
6) відчуття часу;
7) імпровізований початок;
8) утримання уваги авдиторії;
9) відповіді на запитання;
10) ділові й вольові якості доповідача;
11) лаконічність й аргументованість висновків;
12) мовне оформлення представлення проєкту.

Мовне оформлення представлення проєкту оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).

Під мовним оформленням тексту проєкту слід розуміти наявність/відсутність порушень лексичних, фразеологічних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, акцентологічних, інтонаційних норм української літературної мови, а також соціальних норм українського мовленнєвого етикету.

Критерії оцінювання проєкту
РівніЗовнішня оцінкаОформлення й виконанняЗахист, презентація
ВисокийПроєкт має соціальну значущість, вису-нуті актуальні проблеми, достатня гли-бина проникнення в проблеми. У процесі роботи використані різноманітні методи дослідження й обробки отриманих резу-льтатів, була продемонстрована нестан-дартність мислення. Прийняті рішення доведені, висновки аргументовані. Кожен з учасників проєкту працював активно, рішення приймалися колективно; учасни-ки демонстрували взаємодоповнюваність, взаємодопомогу, демократичність і діло- витість у спілкуванніПроєкт демонструє реальну, практичну спрямованість і значимість. Учні продемон- стрували творчість, оригі-нальність. Цитування й біб-ліографія оформлені відповідно до вимог. Усі записи виконані якісно, відповідно до стандартних вимог.Доповідь вирізняється якіс-тю, переконаністю й переко-нливістю, аргументованістю. Продемонстрована глибина знань з предмету, ерудова-ність. Доповідач готовий до дискусії, повно відповідав на запитання, має ділові й во- льові якості. Продемонстро-вана культура мовлення. Використана наочність
ДостатнійПроєкт має соціальну значущість, вису-нуті актуальні проблеми, але проникнен- ня в них недостатнє. У процесі роботи використані різноманітні методи дослідження й обробки отриманих результатів, але учні мислили стандартно. Висновки й рішення недостатньо аргументовані. Учасники проєктування працювали активно, колективно приймали рішення, але між їхніми діями спостерігалася неузгодже-ністьПроєкт демонструє реальну, практичну спрямованість і значимість. Учні працювали за зразком, стандартно. До- пущені окремі помилки в цитуваннях та оформленні бібліографії. У записах спо-стерігалися окремі поруше-ння стандартних вимог.Доповідь переконлива, але не всі твердження достатньо аргументовані. Не продемонстрована глибина знань із предмету. Доповідач має ділові й вольові якості, готовий до дискусії, але наявні недоліки у відповідях на запитання. Допущені мовленнєві недоліки. Використана наочність.
СереднійПроєкт не має соціальної значущості, проблеми не вирізняються актуальністю, розроблені поверхнево. Учні мислили стандартно. Рішення й висновки не аргу- ментовані. Учні працювали неактивно, неузгодженоПроєкт не має практичної спрямованості. Записи викоконані з порушенням стандартних вимог.Доповідь недостатньо аргу-ментована, не переконлива. Знання з предмету поверхневі. Мовлення не розвинене. Наочність відсутня
НизькийПроєкт не має соціальної значущості, ви-сунуті проблеми не розроблені. Учні працювали безсистемно. Проєкт не має висновків, чітко висловлених рішень. Не всі учні працювали над проєктомПроєкт не має практичної спрямованості. Допущені мовні та мовленнєві помил-ки, порушення вимог.Доповідь не підготована. Рівень знань з предмету низький. Мовлення не розвинене. Наочність відсутня

Людям із порушенням зору