Методична робота

У 2021/2022 навчальному році методична робота Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми області:

«Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах єдиного освітнього простору» (4 рік)

Основні завдання методичної роботи

– систематичне підвищення наукового та методичного рівня вчителів;

– підготовка вчителя до освоєння ним змісту програм по предметах та технологій їх реалізацій;

– постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методика викладання;

– вивчення і впровадження в практику школи передового педагогічного досвіду, творче  використання перевірених рекомендацій, розвиток ініціативи і творчості;

– збагачення новими, прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання;

– постійне вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги як в питаннях теорії, так і практичній діяльності, в підвищенні результативності його педагогічної праці;

– систематичне вивчення та аналіз навчальних планів визначення конкретних шляхів їх реалізації щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

– вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань, умінь, практичних навичок учнів. Заходи щодо їх покращення.

ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ  ТА  ФОРМИ  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ З  ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ

          Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

 • діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами    до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;
 • відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;
 • коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;
 • компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;
 • прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам  у майбутньому;
 • моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності.

У 2021/2022 навчальному році методична робота Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів спрямована на реалізацію проблемної теми:

«Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах єдиного освітнього простору»

                                         Для вирішення цієї  проблеми  поставлені такі завдання :

 • діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;
 • наукова підготовка;
 • оволодіння інноваційними формами та методами навчання;
 • пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці здобувача освіти;
 • активізація роботи методичних об’єднань вчителів  з актуальних питань навчально-виховного процесу;
 • підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;
 • активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;
 • введення в навчальний процес комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • організація, інформаційно-методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

          З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми   методичної  роботи:

Колективні  форми  роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичні оперативні наради;
 • методичні об’єднання;
 • семінари-практикуми;
 • психолого-педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки.

Індивідуальні  форми  роботи:

 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • робота над методичною проблемою;
 • атестація вчителів;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта вчителів;
 • участь у професійних конкурсах.
 • аналіз уроків.

Людям із порушенням зору