Виховна робота

Мета виховної роботи закладу Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, справлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.


Принципи виховної системи школи:
•принцип гуманізації і демократизації виховного процесу
•принцип зв’язку виховання з реальним життям
•виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності
•єдність вимог і поваги до особистості
•послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.


Виховна робота реалізується за такими напрямами:
•Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.
•Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
•Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя.

Завдання виховної системи:
•Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
•Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
•Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
•Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
•Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
•Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху
•Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
•Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Психологічна підтримка учнів та вихованців.
•Національно-патріотичне виховання.
•Екологічне виховання.
•Моральне виховання.
•Родинне виховання.
•Художньо-естетичне виховання.
•Розвиток творчих здібностей учнів. Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

Людям із порушенням зору